Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí (listinná, elektronická) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická) Volební agenda (listinná) Vidimace a legalizace (listinná) Poplatky - psi, odpady,  nájmy hrobových míst (listinná) Smlouvy - kupní, nájemní, darovací (listinná i elektronická) Nájemní smlouvy hrobových míst (listinná, elektornická) Podněty k územnímu plánu (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník (listinná) Spisová služba (elektronická) Přidělení čísla popisného (elektronicky) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva  a výborů (listinně i elektronicky) JPO 5 (listině) Evidence včelstev (listinná) Exekuce (listinná) Bytové hospodářství (nájemní smlouvy), (listinná, elektronicky) Pokladna (listinná) Účetnictví (listinná, elektronicky) VPP (listinná, elektronicky)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Výběr poplatků Uzavírání smluv Správa hrobových míst Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Vedení spisové služby Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva a výborů Vedení hasičeské jednotky Vedení evidence včelstev Informační povinnost Bytové hospodářství Evidence hotovostních plateb Vedení účetnictví VPP
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a jiní Občané a majitelé nemovitostí Občané a jiní Nájemcí hřbitovních míst Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Korespondenti Korespondenti Občané obce Občané Občané Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Členové JSDH včelaři na území obce Občané obce nebo majitelé nemovitostí Nájemníci Plátci a příjemci Plátci a příjemci Pracovníci obce
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště Jmenné, adresnné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné, adresnní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresné, kontakty, datum narození Jmenné, adresní Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 50 let 5 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 5 let 10 let (po ukončení platnosti) 5 let 5 let 5 let 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 5 let 1 rok 10 let 5 let 5 let  1 rok po dobu trvání nájemní smlouvy po ukončení 5 let 10 let 10 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c b b c c c c c c c c c c c c c c b c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce MV, nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; vyhl. č. 59/2002 Sb. zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zast. Krajů; zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do obec. zast.; zák. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu; vyhl. 233/2000 Sb., vyhl. Č. 59/2002 Sb., vyhl. Č. 152/2000 Sb. zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování zák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích     zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon zák. č 500/2004 Sb., správní řád + zvláštní zákony zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a další zák. č. 500/2004 Sb., správní řád; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči; Exekuční řízení (podání) - §35   zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě; zák.435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE